All Posts
×
×
Tisztelt Partnerünk, Ügyfelünk, Érdeklődőnk!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókról a cégünkkel való együttműködésük során.
Amennyiben szükséges, kérjük továbbítsa tájékoztatónkat minden olyan további szervezeti egység számára, aki kapcsolatban áll társaságunkkal.
Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatok kezelése történhet szerződés megkötésének, teljesítésének és megszüntetésének céljából. Az EU GDPR jogszabály 6-os cikkely 1 b pontja értelmében az Ön személyes adatainak kezelése feltétele a közöttünk létrejött szerződést teljesítésének. Társaságunknak törvényes érdeke az EU GDPR 6-os cikkely 1,f bekezdése alapján az Önök személyes adatainak kezelése. Törvényes érdek alatt a következő tevékenységek értendők: vevők és beszállítók adatainak központi rendszerben történő tárolása, szerződések optimális teljesítése -különös tekintettel az informatikai rendszerek használatára-, továbbá harmadik féllel történő együttműködés.	
A Hungarofék Kft az alábbi személyes adatokat kezeli
	⁃	megszólítás, név
	⁃	céges e-mail cím
	⁃	céges telefonszám
A fenti adatokat minden esetben Ön vagy az Önök alkalmazottjai bocsájtják rendelkezésünkre
Adatok továbbítása
Az Ön személyes adatai akkor kerülhetnek továbbításra harmadik fél részére, ha a szerződés teljesítéséhez ez szükséges, vagy ha a fenti törvényes érdekek fennállnak,

Adattárolás időtartama
A szerződés megszűnése, illetve az adatkezelést megalapozó törvényes érdek megszűnése után társaságunk a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint kezeli  az érintett dokumentumokat. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek

Adatkezeléshez kapcsolódó jogok
A GDPR szerint Ön a következő jogokkal rendelkezik:
Adataihoz való hozzáférésének biztosítása, azok helyesbítésének, törlésének kérése, az adatkezelés és adattovábbítás korlátozása. A GDPR jogszabály 14-es cikkely 2 c pontja és a 21-es cikkely szerint Ön tiltakozhat az adatok kezelése ellen, ha arra alkalmazható a GDPR  6 -os cikkely 1 f bekezdése.
Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése nem a GDPR-ban előírtak szerint történik, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz. 

Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő neve: Hungarofék Kft.
2. Az adatkezelő címe: 3441 Mezőkeresztes Ipartelep.
3. Az adatkezelő elérhetőségei: telefon:+36 49 535 007, e-mail: info@hungarofek.com.
4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
NAIH-125945/2017. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.
5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés az internetes honlapon keresztül hírlevél
küldésre regisztrált ügyfelek esetében az ügyfelek önkéntes, tájékozott, és határozott
hozzájárulása alapján történik .
6. Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A
jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.
7. A jogosult a regisztráció kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Hungarofék Kft. az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse,
megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon
felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően
tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes adatainak
kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.
8. A kezelt adatok köre:
Azonosító adatok: Cégnév, családi- és utónév, cím, telefonszám, e-mail cím.
9. Az adatkezelés célja:
A regisztrált felhasználók részére a megrendelt hírlevél kiküldésének lehetősége.
Kapcsolattartás valamint számlázás a Hungarofék Kft. ügyfeleinek, hírlevél és információ
küldés a Hungarofék Kft. partnereinek és potenciális vásárlóinak. Az adatkezelő a megjelölt
céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik
személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez
nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
10. Az adatkezelés időtartama:
Amíg a Hungarofék Kft. által biztosított leiratkozási lehetőséggel a jogosult nem él. A
leiratkozás a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az alábbi e-mail címre
küldött, a leiratkozás szándékát jelző levélben történik: info@hungarofek.com
11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Hungarofék Kft. fenntartja a
jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogosultak előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A jogosult a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
12. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: személyes adatai
kezeléséről a jogosultak tájékoztatást kérhetnek. A Hungarofék Kft. kérésre tájékoztatást ad
a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@hungarofek.com címre kell eljuttatni,
amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A jogosultak kérhetik adataik törlését, az
adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
13. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keressen minket az info@hungarofek.com e-mail
címen.